ITEC400 - Summer Training / BTBS400 - Yaz Stajı

Announcements / Duyurular
 

ITEC400 registered students who has last 20 days for internship must send message to coordinator.

Staj için son 20 günü kalan BTBS400 dersi öğrencilerinin koordinatörlüğe mesaj göndermeleri gerekmektedir.


 

1.         Finding a Place for Your Summer Training:

Students should find a company or a working place for their summer training. The job/training assigned must be related to students' educational background. After the place found, Summer Training Confirmation Form must be filled by the student and sent to the instructor. Students can start doing their summer training right after getting acceptance of the instructor. After finishing the summer training, students must register to Summer Training Course for submitting summer training report and take the oral examination.


1.         Yaz Stajınız İçin Yer Bulma:

Öğrenciler yaz stajı için bir şirket veya iş yeri bulmalıdır. Atanan iş/staj, öğrencilerin eğitim gördükleri programla ilgili olmalıdır. Staj yerinin bulunmasının ardından, Yaz Stajı Onay Formu öğrenci tarafından doldurularak öğretim elemanına gönderilmelidir. Öğrenciler, öğretim elemanının onayını aldıktan hemen sonra yaz stajına başlayabilirler. Yaz stajını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı raporunu teslim etmek ve sözlü sınava girmek üzere Yaz Stajı Kursuna kayıt olmaları gerekir.


2.         Important Dates:

Report Submission (Final Copy): The date of the submission of summer training report is announced by the course instructor every semester. Also, the last day of submission is announced on Moodle. Please remember that you have to hand in a hard copy and logbook. Oral Examination date is also announced on Moodle.

2.         Önemli Tarihler:

Rapor Gönderimi (Son Kopya): Yaz stajı raporunun teslim tarihi dersin öğretim elemanı tarafından her yarıyıl için ayrıca ilan edilir. Ayrıca son başvuru günü Moodle'da duyurulur. Basılı bir kopya ve seyir defteri teslim etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Sözlü Sınav tarihi Moodle üzerinden duyurulur.

 

3.         Turnitin Test:

a) Please verify your email address for Turnitin account after first meeting done with the instructor.
b) Open your access to Turnitin using the message sent by the instructor.
c) Please do not forget to check last day of the submission on Turnitin. It is not possible to submit and get the result for plagiarism test after submission is closed.

3.         Turnitin Testi:

a) Eğitmenle yaptığınız ilk görüşmeden sonra lütfen Turnitin hesabı için e-posta adresinizi doğrulayın.
b) Eğitmen tarafından gönderilen mesajı kullanarak Turnitin'e erişiminizi sağlayın.
c) Lütfen Turnitin üzerinden rapor gönderiminin son gününü kontrol etmeyi unutmayın.
Başvuru kapandıktan sonra intihal testinin gönderilmesi ve sonuç alınması mümkün değildir.

                        

4.         You have to submit your summer training report before the announced deadline in the following semester (to summer training coordinator) both as hard and soft (MS word) copies. Turnitin check should be completed before submission also (check your student e-mail for details about Turnitin). Late submissions will be graded as Unsatisfactory.

4.         Yaz stajı raporunuzu bir sonraki yarıyılda ilan edilen son tarihe kadar (yaz stajı koordinatörlüğüne) hem basılı hem de elektronik (MS word) olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Turnitin kontrolü de rapor gönderiminden önce tamamlanmalıdır (Turnitin ile ilgili ayrıntılar için öğrenci e-postanızı kontrol edin). Geç gönderimler Başarısız (Unsatisfactory) olarak değerlendirilecektir.

 

5.         Reports should be tested via turnitin.com for originality before your submission. The similarity score should be no more than 25% overall and no more than 5% for each source. The first page of the originality report must also be attached as the last page of your summer training report.


5.         Raporlar teslim edilmeden önce turnitin.com üzerinden orijinallik açısından test edilmelidir. Benzerlik puanı toplamda %25'i ve her bir kaynak için %5'i geçmemelidir. Orijinallik raporunun ilk sayfası yaz stajı raporunuzun son sayfası olarak eklenmelidir.

 

6.         If you require any further information, feel free to contact the instructor on MS Teams.


6.         Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, MS Teams üzerinden öğretim elemanıyla iletişime geçebilirsiniz.


ITEC400 Summer Training Confirmation Form-1
(Complete this form and get the approval from the summer training committee.)

ITEC400 Summer Training Confirmation Form-1

BTBS400 Yaz Stajı Onay Formu-1
(Bu formu doldurun ve yaz eğitim komitesinden onay alın.)


ITEC400 Summer Training Confirmation Form - 2
(This form should be sent to the department by the company in which you are going to do the summer practice and the original copy should be placed into an enveloped together with the logbook.)

ITEC400 Summer Training Confirmation Form - 2

BTBS400 Yaz Stajı Onay Formu-2
(Bu form yaz stajını yapacağınız firma tarafından bölüme gönderilmeli ve orijinal nüshası, seyir defteri ile birlikte zarfa konulmalıdır.)


ITEC400 Summer Training LogBook
(During the summer training period, fill-out the summer training log book on a day to day basis.The log book should be posted to the department confidentially by the company, or you may bring it in an enclosed and signed envelope to the department.)

ITEC400 Summer Training LogBook

BTBS400 Yaz Stajı Seyir Defteri
(Yaz stajı döneminde, yaz stajı seyir defterini günlük olarak doldurunuz. Seyir defteri şirket tarafından zarflanmış şekilde bölüme postalanabilir veya siz de kapalı ve imzalı bir zarf içinde seyir defterinizi bölüme teslim edebilirsiniz.)


ITEC400 Report Template

ITEC400 Report Template

BTBS400 Rapor Şablonu

BTBS400 Rapor Şablonu

ITEC400 Evaluation Form
(The following form will be used by your supervisor for the evaluation of your training.)


BTBS400 Değerlendirme Formu
(Aşağıdaki form, eğitiminizin değerlendirilmesi için öğretim elemanı tarafından kullanılacaktır.)


ITEC400 Internship Social Insurance Form
Insurance is only required by the companies based in Turkey of the TRNC (required by laws in  Turkey and the TRNC)

Students who will complete their internship in Turkey or the TRNC must do the following:
1. Obtain a written letter of acceptance.
2. Complete the insurance form, print 3 copies, and attach 3 passport size photos on each copy.
3. Have their Insurance forms signed by the internship committee chair and the director.
4. Take the insurance forms to the Registrar's Office at least 15 days before the commencement of internship.

ITEC400 Internship Social Insurance Form

BTBS400 Staj Sosyal Sigorta Formu
Sigorta sadece KKTC'nin Türkiye merkezli şirketleri tarafından talep edilmektedir (Türkiye ve KKTC yasalarının gereğince).

Stajını Türkiye veya KKTC'de yapacak öğrencilerin yapması gerekenler:
1. Yazılı bir kabul mektubu alın.
2. Sigorta formunu doldurun, 3 nüsha yazdırın ve her nüshaya birer adet vesikalık fotoğraf ekleyin.
3. Sigorta formlarını staj komitesi başkanına ve müdüre imzalatın.
4. Sigorta formlarını staj başlangıcından en az 15 gün önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edin.

BTBS400 Staj Sosyal Sigorta Formu

Binding

Sample Image of Binding


Examples of Places for Internship

Examples of Places for Internship

Staj Yeri İçin Örnekler