HKUK 132 Anayasa Hukuku II

2023-2024 Bahar Dönemi Ders İzleme Çizelgesi (COURSE OUTLINE)

DERSTE İŞLENEN KONULAR HAFTALIK PLANA GÖRE DÖNEM İÇERİSİNDE GÜNCELLENEREK AŞAĞIDA GÖSTERİLECEKTİR.

Haftalık Ders Planı / Konu Başlıkları

1. Hafta

Derse Giriş: 20/02/2024

Anayasal Belgelerin Niteliği Açısından Anayasa Yapım Sürecinin Genel Değerlendirmesi; Bu kısa tekrarla, Anayasa Hukuku genel esaslar kısmında görülen ve Türk Anayasa Hukuku çerçevesinde incelenecek olan anayasal belgelerin niteliklerinin tahlil edilmesi sağlanacaktır. 

Anayasacılık Nedir? Anayasacılığın anlamı üzerine değerlendirmeler

Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Hakkında Giriş 

1808 Sened-i İttifak,  

1839 Gülhane Hatt-ı Hümanyunu (Tanzimat Fermanı)   

 1856 Islahat Fermanı

1876 Kanun-i Esasi (Birinci Meşrutiyet) 

 1909 Kanun-i Esasi Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)

 

Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Giriş

 

1921 Anayasası- 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununa Geçiş

1924 Anayasası – 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Yukarıdaki anayasal belge ve anayasalarla ilgili; Hazırlanışları, İçerikleri, Kazanımları, Hukuki ve Anayasal Nitelikleri bakımından genel değerlendirmeler yapılacaktır.  Osmanlı'da ki her iki anayasal gelişim süreci, içerikleri, anayasal belge olarak kazanımları ile hukuki ve anayasal nitelikleri bakımından incelenecektir. Söz konusu anayasal gelişmelerin, önceki anayasal gelişim süreçleri ve anayasal nitelikleri bakımından farklılıkları ortaya konulacaktır. Ulusal devletin kurulması sürecine geçiş, Anayasa'nın özellikleri, niteliği, dinamikleri, devlet organlarının ilişkileri bakımından değerlendirilmesi, Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi. Anayasa'nın özellikleri, niteliği, dinamikleri, devlet organlarının ilişkileri bakımından değerlendirilmesi, Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi. Bu derste aynı zamanda, 1921 ve 1924 Anayasaları'nın genel bir karşılaştırması yapılacaktır.

Ekstra Kaynak Önerileri:  

 1. Sinan Akşin-Sened-i İttifak İle Manga Carta'nın Karşılaştırılması, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1994.

 2. Rifat Önsoy, Sened-i ittifak ve Türk Demokrasi Tarihindeki Yeri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1986

 3. İlal, Ersan, Magna Carta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , 2011; 34(1-4): 210-242.

 4. Osman, C. A. N. "1921 Anayasası'nın 100. Yılı: Bir İstisnai Başarı Ve Dramatik Başarısızlık Hikâyesi." Anayasa Yargısı 38.1: 127-170.

 5. Çalen, M. K. "1909 Kanun-İ Esasî Tadîlâtı" . Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012 ): 129-140 https://dergipark.org.tr/en/pub/trkede/issue/13297/496186

 6. Türkkan, Hakan. "Osmanlı Devleti'nde anayasa düşüncesinin gelişimi ve Kanun-i Esasi tartışmaları." (2013).

 7. Güneş, İhsan. Teşkilati Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası'nın) Yapılış SüreciAnadolu Üniver. Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 20.2: 233-256.

 8.  

  Anayurt, Ö. (1997). 1924 Anayasası'nda Meclis-Yürütme İlişkileri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 8(39), 673-694.

 9. Behram, Z. A. (2006). 1876 Tarihli Osmanlı Kanun-İ Esasisi İle 1924 Tarihli Tc Anayasasının Karşılaştırılması (Doctoral Tezi).

 10. Kabay, O. 1921 Ve 1924 Anayasaları Üzerine Genel Bir Bakış.

2. Hafta