Assist. Prof. Dr. Emre Özen

BTEP305

Ders Adı / Course TitleVeritabanı Destekli İnternet Uygulamaları
Ders Adı / Course TitleInternet Application Using Database
Ders Kodu / Course CodeBTEP305
Tipi / TypeTam Zamanlı / Full Time
Yarıyıl / SemesterGüz / Fall
Türü / CategoryZorunlu /Must Course
İş Yükü / Workload150 Saat / 150 Hours
DAU Kredi Değeri / EMU Credit(2,2,0) 3
Ön Koşullar / PrerequisiteBTEP204
Dil / LanguageTürkçe / Turkish
Seviye / Level  Ücüncü Yıl / Third  Year
Öğretim Formatı / Teaching Format2 Saat Ders, 2 Saat Laboratuvar / 2 Hours Lecture, 2 Hours Laboratory
ECTS Değeri / ECTS Credit5

 

Ders İçeriği / Course Description

Türkçe:

İnternet yayıncılığı ve uygulamaları alanına ilgi duyan öğrencilerin alabileceği, ileri düzey internet programcılığı, veri tabanı uygulamaları, dinamik içerik sağlayıcı portal geliştirme teknik ve yöntemlerinin işlendiği bir derstir.

 

English:

Students who are interested in internet publishing and applications should admit to this course. Advanced web programming, database applications, dynamic content provider, portal development are the other topics that is covered throughout the semester.

 

Öğrenme Çıktıları / General Learning Outcomes

Türkçe

Dersi başarı ile tamamlamış öğrenciler

 • Kullanıcı haklarına dayalı, veri tabanı bağlantılı WEB sayfası/sitesi uygulamaları geliştirebilir.
 • Sunucu odaklı herhangi bir programlama dilini (WEB için) kolaylıkla ve hızla kavrayabilir.

English:

On successful completion of this course students should be able to:

 • develop WEB applications/sites with authorization and authentication
 • could adapt to any server-side programming language for WEB.

 

Teaching Methodology / Classroom Procedures

Türkçe:

Öğrencilerin her blok ders sonunda, derste öğretilenleri kullanarak lab uygulamaları geliştirmesi sağlanmaktadır. Dönemin sonunda ise, her öğrenci dönem başında kendisine verilen projeyi tamamlayıp teslim etmek zorundadır.

Her öğrenci aşağıdakilere uymak zorundadır:

 • İki saat sınıf dersine katılmak ve gerekli teorik bilgileri almak.
 • İki saat lab saatine katılmak, ders sırasında öğrenilen teorik bilgiyi pratikte uygulamak.
 • Projesini zamanında tamalayıp teslim etmek.
 • Sınavlara katılamak.

English

At the end of each course block, students are asked to practice in lab what they learned in class. At the end of the semester, each student should complete and submit the individual term project that is assigned at the beginning of the semester.

Each student is required to comply with the following:

 •  To attend to the two hours of classroom and take the necessary theoretical knowledge.
 •  To attend to the two hours of lab time, and to practice the theoretical knowledge learned during the class hours.
 • To deliver the term project on time.
 • To attend the exams and quizzes.

 

Ders Materyalleri / Referanslar -Course Materials / Main References

Ders Kitabı / Text Book:

A dan Z ye PHP, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık

Her Yönüyle PHP 6, Mehmet Şamlı ,Kodlab yayımcılık

PHP ve MYSQL,  Erkan Balaban,Pusula yayımcılık

Referans: http://php.net/docs.php (Ocak 2017)

Ders Notları / Lecture Notes: indir (ders notlarını kullanmak için index.html sayfasını yükleyiniz)

 

Haftalık Ders Programı / Konu Özeti  - Weekly Schedule / Summary of Topics
Hafta/Week 1

PHP diline genel bakış:  Çalışma mantığı avantajları, dezavantajları.

Overview of PHP: How it works? Advantages,disadvantages

Hafta/Week 2

Değişkenler ve Operatörler: Değişken tipleri, özel karakterler, değişken öldürme, uzun metinler, değişken kullanım yöntemleri, mod, arttırma, eksiltme,aritmetik, işaret,karşılaştırma ve mantıksal operatörler.

Variables and Operators :  Data types, type conversions,how to unset a variable, arithmetic operators and logical operators.

Hafta/Week 3

Denetim yapıları ve döngüler: If, else if , switch, while, for, do..while.,

Flow Control and Looping: If,else if, switch, while, do..while.

Hafta/Week 4

Fonksiyonlar: fonksiyonlar, global, static, include.

Functions: how to write a function. Terms global, static and include.

Hafta /Week 5

Öntanımlı küresel değişkenler:$_SERVER,$_FILES,$_GET,$_POST,$_REQUEST

Predefined global variables: $_SERVER,$_FILES,$_GET,$_POST,$_REQUEST

Hafta /Week 6

ARRAY(dizi) değişkenleri:  Tek boyutlu, çok boyutlu dizi değişkenleri, foreach döngüsü

Arrays: Arrays, multi-dimensional arrays, for..each loop.

Hafta/Week 7-8

Ara Sınavlar

Midterm Exams

Hafta /Week 9-10

Form İşlemleri: GET ve POST metodları, çok aşamalı formlar.

Forms: GET and POST methods, multi-stage forms.

Hafta /Week 11

Metin Biçimlendirme Fonksiyonları: Tırnak etkisizleştirme, metin şifreleme, boşluk silmek, html kodu temizleme.

String processing: How to deal with quotations, how to cypher, how to clean spaces, how to eliminate html codes and how to format a string.

Hafta /Week 12

Dizin ve Metin işlemleri: Dosya okuma-yazma, kopyalama, dizin oluşturma-silme, upload işlemleri

Files: How to read/write from/to a file, how to copy afile, how to upload a file and how to deal with folders.

Hafta /Week 13

Tarih işlemleri: Tarih yazdırma, okuma.

İstisna (Hata) yönetimi : try...catch rutinleri ve kullanımı.

Dates: How to deal with different date formats.

Error handling: try…catch blocks and how to use them.

Hafta /Week 14

MYSQL kütüphanesi: Bağlantı kurma, sonlandırma, veri alış verişi.

MYSQL library: How to connect to MYSQL RDBMS and how to run queries(communicate with MYSQL).

Hafta /Week 15

HTTP , Cookie ve Oturum yönetimi: header fonksiyonuyla login kontrolü, http statü kodları, karakter seti tanımlama, session değişkeni yaratma, ömrünü belirleme.

HTTP, Cookies and Sessions: How to control authorization using header function, HTTP status codes, character set recognition, how to create session variables, how to use cookies.

Hafta/Week 16-18

Final Sınavları

Final Exams

 

Gereksinimler / Requirements

Turkish:

 • Her öğrencinin sadece bir tane telafi sınavı hakkı vardır. Sınava katılamayan öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ders hocasına rapor sunmakla yükümlüdür. Telafi sınavları tüm konuları kapsayacak şekilde dönem sonu sınavlarından sonra yapılacaktır. Küçük sınavların telafisi yoktur.
 • Derslere düzenli katılamayan öğrenci NG harf notu ile değerlendirilir.

English:

 • Each student can have only one make-up exam. One who misses an exam should provide a medical report within 3 days after the missed exam. The make-up exam will be organized after the final exams period and will cover all the topics. No make-up exam will be given for the quizzes.
 • A student who fails to attend the lectures regularly may be graded with an NG grade.

 

Değerlendirme Yöntemi / Method of Assessment
Değerlendirme ve Harf Notu / Evaluation and Grading Ödevler / Assignments Küçük Testler / Quizzes Lab/Lab Ara Sınav / Midterm Exam Dönem Sonu SInavı / Final Exam
Yüzdelikler / Percentage 10 %15 %10 %30 %35 %

 

Değerlendirme Kriterleri / Grading Criteria :

Türkçe:

Harf notları dönem sonunda hesaplanan ortalamaya göre belirlenir.  Ortalamanın harf notları üzerinde önemli bir rolü vardır.

English:

Letter grades will be decided upon after calculating the averages at the end of the semester. Distribution of the averages will play a significant role in the evaluation of the Letter Grades.