Osmanlı Türk Anayasa Metinleri

1. 1808 Sened-i İttifak (Türkçeleştirilmiş Metin 2)(Türkçeleştirilmiş Metin 3)**
2. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu (Orijinal Metin)   (Türkçeleştirilmiş Metin) (Türkçeleştirilmiş Metin 2)**
3. 1856 Islahat Fermanı     1856 Islâhât Fermânı (Özet Metni) (1856 Islahat Fermanı 2)**
4. 1876 Kanun-i Esasisi   Günümüz Türkçe'siyle Kanûn-i Esâsi , Kanuni Esasi İlk Metin 1***
5. 1921 Anayasası      1921 Teşkilât-I Esâsiye Kanûnu  -  - Açıklama Metni
6. 1923 Anayasa Değişikliği   7.      1924 Anayasası - Açıklama Metni
8.  1945 Anayasası   9.      1961 Anayasası   - Açıklama Metni
10.    1982 Anayasası   Açıklama Metni- Değişiklikler


İlgili Anayasa Metinleri dizinine veya açılmayan linklerin bulunması halinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah SEZER'in sayfasına bu adresten (http://anayasametinleri.blogspot.com.tr/2010/09/genel-dizin.html) ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Belgeleri**

Magna Charta Libertatum, (19 Haziran 1215) 
İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (Bill of Rights), (1689) 
ABD Bağımsızlık Bildirgesi, (14 Temmuz 1776) 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri 

** Burada bazı belgelere link verilmiş olup, ilgili linkler Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma, Uygulama ve Danışma Merkezi-ABİHM'nin web sayfasından alınmıştır. İnsan Hakları Belgelerine ilişkin daha kapsamlı bir liste için ABİHM'nin web sayfasında sunulan bu linkten ulaşılabilir.

*Kemal Gözler,  "Sened-i İttifak"", www.anayasa.gen.tr/senediittifak; (26.02.2016)
*** Şeref Gözübüyük, Suna Kili, "Türk Anayasa Metinleri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2. Bası, Ankara, 1982.