BOTE420 Öğretmenlik Uygulama

DERSİN TANIMI

Öğretmen adaylarının üniversite eğitimi süresince öğretmenlik mesleği ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri bir okul ortamında deneyip geliştirmelerini ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmelerini amaçlar. Bu dersi almakta olan öğrenciler alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma gibi etkinlikleri yaparak gereken bilgi ve beceriyi geliştireceklerdir.

DERSIN AMACI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bu ders genel amaca dayalı olarak öğretmen adaylarına uygulama imkânı sunmayı amaçlamaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir:

  • Yıllık müfredatı analiz edebilir
  • Bilgisayar öğretim sürecini planlayabilir
  • Bir dersi planlayabilir
  • Bilgisayar öğretim programı dahilinde materyal ve öğrenme ortamlarını düzenleyebilir
  • İhtiyaç doğrultusunda uygun öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini seçip uygulayabilir.
  • Uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilir.
  • Sınıfı yönetebilir
  • Ölçme ve değerlendirme yapabilir
  • Öğrencilere uygun dönüt verebilir